เรียนดี กีฬาเด่น งดงามด้วยวัฒธรรม

ประวัติโรงเรียนเชียงคาน
             โรงเรียนเชียงคาน ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแห่งแรกในจังหวัดเลย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 อาศัยโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” เป็นสถานที่ดำเนินการจักเรียนการสอน

             เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับอำเภอเชียงคานและประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง จึงได้ย้ายออกจากโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” มาดำเนินการโดยเอกเทศและปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่มาเรื่อย ๆ

พ.ศ. 2493 ทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารถาวรให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบปั้นหยา ประกอบด้วย ห้องเรียนและห้องพักครูซึ่งเป็นมุขกลาง 1 ห้อง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2493

พ.ศ. 2500 ได้ขยายถึงชึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครู 12 คนและนักเรียน 395 คน
พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชั้น ม.1 เป็น ม.ศ.1 ตามหลักสูตรมัธศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2518 ได้รับอนุญาตให้ขยายการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน

back to top