เรียนดี กีฬาเด่น งดงามด้วยวัฒธรรม

ตราประจำโรงเรียน

             พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง แหล่งปลาบึก ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นสัก

อักษรย่อของโรงเรียน

             ช.ค.

สีประจำโรงเรียน

             กรมท่า-เหลือง

สีกรมท่า

             หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน

สีเหลือง

             หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

คติพจน์ ประจำโรงเรียน

             ปญฺญานรานํรตนํ มนุษย์ประเสริฐสุดด้วยปัญญา

อัตลักษ์โรงเรียน

             เรียนดี กีฬาเด่น งดงามด้วยวัฒธรรม

พันธกิจ

             1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

             3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             4. พัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

             5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครององค์กรชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

 เป้าประสงค์

             1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

             2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

             3. บุคลาการทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

             4. นักเรียนมีความเป็นพลเมืองดีเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

             5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยและปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             6. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

กลยุทธ์

             1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

             3. พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ให้ม่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

             4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ICT) ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

             5. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             6. สนับสนุนภาคีเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

back to top